Cynkowanie ogniowe, ocynkownia Inofama Inofama S.A.
Cynkowanie ogniowe, ocynkownia Inofama Inofama S.A.

OGŁOSZENIE

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Rada Nadzorcza Spółki „INOFAMA” S.A. 

z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Metalowców 7


zaprasza uprawnione podmioty do przedstawienia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2021 – 2022 spółki „INOFAMA” S.A. oraz jej 2 spółek zależnych, z uwzględnieniem poniższych wymagań. 
 
I.         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok 2021 oraz rok 2022 wraz z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy Spółki „INOFAMA” S.A. oraz jej 2 spółek zależnych tj. Narzędziownia sp. z o.o. oraz Zakład Usługowo-Handlowy sp. z o.o. tworzących razem Grupę Kapitałową „INOFAMA” S.A. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”). Przedmiot zamówienia dodatkowo zostaje rozszerzony o wykonanie usług atestacyjnych, podmiotów powyżej wskazanych, których celem będzie zbadanie pakietów konsolidacyjnych dla potrzeb skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
  2. Zakres usług biegłego rewidenta obejmuje:
1)      Zbadanie sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, 
2)      Gotowość do obecności na Posiedzeniach Rady Nadzorczej i/lub Zgromadzeniach[1] oceniających/zatwierdzających sprawozdania finansowe za badany rok, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji dotyczących przeprowadzonych badań. Koszty uczestnictwa w Posiedzeniach Rady Nadzorczej/Zgromadzeniach ponosi oferent w ramach ceny zawartej w ofercie,
3)      Przekazanie przez biegłego rewidenta do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządów w formie tzw.  listu dla Zarządu informacji o problemach w systemie rachunkowości badanych spółek, 
4)      Przedłożenie sprawozdań z badania, będących przedmiotem zamówienia, w terminie nie później niż:
a)      dla jednostkowych sprawozdań finansowych za rok 2021 do dnia 28 lutego 2022 roku, 
b)      dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 do dnia 15 marca 2022 roku,
c)      dla jednostkowych sprawozdań finansowych za rok 2022 do dnia 20 lutego 2023 roku,
d)      dla skonsolidowanego sprawozdania finansowych za rok 2022 do dnia 10 marca 2023 roku,
e)      dla jednostkowych sprawozdań finansowych za rok 2023 do dnia 19 lutego 2024 roku – wobec możliwości przedłużenia umowy, 
f)       dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023 do dnia 11 marca 2024 roku – wobec możliwości przedłużenia umowy,
g)      dla jednostkowych sprawozdań finansowych za rok 2024 do dnia 20 lutego 2025 roku – wobec możliwości przedłużenia umowy, 
h)      dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024 do dnia 10 marca 2025 roku – wobec możliwości przedłużenia umowy.
 
II.         ZASADY SKŁADANIA OFERT
  1. Złożona oferta powinna zawierać w szczególności:
1)      informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich z podaniem numeru i daty wpisu, jak również informację o liczbie zatrudnionych;
2)      zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania;
3)      udokumentowanie statusu prawnego oferenta: aktualny odpis/wydruk informacji z właściwego rejestru lub ewidencji (KRS, CEiDG) oraz wydruk z elektronicznego rejestru firm audytorskich;
4)      oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym w art. 69-73 Ustawy;
5)      oświadczenie o dysponowaniu wiedzą, kompetentnymi pracownikami, czasem i potencjałem technicznym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania, w tym do potwierdzenia  wiarygodności danych finansowych generowanych z systemów informatycznych;
6)      oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i tym samym o spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 Ustawy;
7)      oświadczenie o przyjęciu zobowiązania konieczności uczestnictwa w Zgromadzeniach lub posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu;
8)      łączną cenę netto + obowiązująca stawka VAT w złotych za przeprowadzenie badania oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania stanowiącego przedmiot oferty, uwzględniającą wszystkie koszty (osobowe lub rzeczowe), jakie musi ponieść oferent celem przeprowadzenia badania poszczególnych sprawozdań w podziale na poszczególne spółki;
9)      łączną cenę netto + obowiązująca stawka VAT w złotych za zbadanie pakietów konsolidacyjnych dla potrzeb skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.;
10)   wskazanie metod i terminów badania z zastrzeżeniem terminów wskazanych w rozdziale I ust. 2 pkt 4);
11)   kserokopię dokumentów potwierdzających informację o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

2.  Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę. W konsorcjum nie mogą uczestniczyć biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, jeżeli badali sprawozdanie finansowe Spółki w ciągu ostatnich trzech lat samodzielnie lub jako uczestnicy innego konsorcjum.

3.  Oferta powinna być podpisana przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Oferenta, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem do reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem (oryginał lub notarialny odpis). 

4.  Oferty należy składać w terminie do dnia 9 listopada 2021 roku, do godz. 12:00, pocztą lub przesyłką kurierską na adres: „INOFAMA” S.A. ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław, bądź złożyć osobiście w sekretariacie na I piętrze. Oferta składana pocztą lub przesyłką kurierską jest uważana za złożoną w terminie, jeżeli przesyłka zostanie doręczona i odebrana do dnia i godziny wskazanych w zdaniu poprzednim. Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki „INOFAMA” S.A za rok obrotowy 2021 i 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „INOFAMA” S.A za rok obrotowy 2021 i 2022 – nie otwierać”.

5.  Otwarcie ofert nastąpi do dnia 10 listopada 2021 roku w siedzibie Spółki przy ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław.

6.  Wybór uprawnionego podmiotu do przeprowadzenia badania nastąpi do dnia 16 listopada 2021 roku.

7.  Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
 
III.         KRYTERIA OCENY
  1. Kryteriami oceny ofert będą:
1)         doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym z branży metalowej – waga 40%;
2)         cena netto za przeprowadzenie badania sprawozdań za rok 2021 i rok 2022 rok oraz ceny netto za możliwość przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy sprawozdawcze – waga 60%.
 
IV.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Strony postępowania zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu oraz w trakcie realizacji zamówienia. Informacje te nie mogą być ujawnione osobom trzecim.
  2. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
  3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięta  do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku postępowania.
  4. Niezbędne informacje na temat Spółki i Grupy Kapitałowej „INOFAMA” S.A. znajdują się na stronie internetowej www.inofama.com.pl a sprawozdania finansowe Spółki i spółek zależnych za ostatnie lata obrotowe zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem www.ekrs.ms.gov.pl.


[1] Walne Zgromadzenie / Zgromadzenie Wspólników

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij