Cynkowanie ogniowe, ocynkownia Inofama Inofama S.A.
Cynkowanie ogniowe, ocynkownia Inofama Inofama S.A.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/2021

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

                                                                                    Inowrocław, dnia 31 marca 2021 r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/2021

w Konkursie ofert na wybór Wykonawcy robót ogólnobudowlanych związanych z Modernizacją i rozbudową cynkowni zanurzeniowej wyrobów stalowych na terenie zakładu INOFAMA S.A. przy ul. Metalowców 7 w Inowrocławiu.

 1.         ZAMAWIAJĄCY

Inofama S.A. Inowrocław, ul. Metalowców 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000079235, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 12.500.000,00 zł, NIP: 556-080-14-88, REGON: 090503886.

 2.       TRYB KONKURSU OFERT

2.1.        Konkurs ofert przeprowadzony zostanie w formie zaproszenia do składania Ofert, zgodnie z wewnętrzną procedurą Zamawiającego.

2.2.        Do Konkursu ofert nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

2.3.        W sprawach nieuregulowanych w Zaproszeniu do składania ofert stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.4.        Oferenci zobowiązani są do złożenia Oferty spełniającej wymogi określone w Zaproszeniu do składania ofert.

2.5.        Adresat zaproszenia, który jest zainteresowany złożeniem oferty na niniejsze Zaproszenie zobowiązany jest do złożenia podpisanego oświadczenia o poufności, które otrzymał wraz z Zaproszeniem oraz do odesłania tego oświadczenia do Zamawiającego elektronicznie na adres e-mail: sekretaria@inofama.eu oraz w formie listu zwykłego. Po otrzymaniu przez Zamawiającego wyżej wskazanego oświadczenia przekaże on zainteresowanemu pozostałe dokumenty niezbędne do złożenia kompletnej Oferty, które stanowią Załączniki do Zaproszenia zgodnie z punktem 19 z zastrzeżeniem, iż Projekty Wykonawcze zostaną przekazane nie wcześniej niż w 16 tygodniu 2021 r.

 3.         WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

3.1.        Podmiot zamierzający złożyć Ofertę w wyniku niniejszego Zaproszenia obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie składania ofert.

3.2.        Wadium powinno zostać wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 11 1090 1069 0000 0000 0701 4081 z tytułem wpłaty „Wadium – Zaproszenie do składania ofert nr 2/2021”. Przy czym wadium jest wniesione należycie w dniu uznania ww. rachunku bankowego Zamawiającego.

3.3.        Oferent, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego Oferta podlegać będzie odrzuceniu.

3.4.        Zwrot wadium nastąpi w terminie 7 dni od dnia upływu terminu związania Ofertą, na rachunek bankowy, z którego dokonana została jego wpłata. Nie dotyczy to jednak oferenta, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy oraz wniesieniu należytego wykonania umowy.

3.5.        Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na etapie podpisania Umowy o wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z Modernizacją i rozbudową cynkowni zanurzeniowej wyrobów stalowych na terenie zakładu INOFAMA S.A. przy ul. Metalowców 7 w Inowrocławiu.

 4.         KLAUZULE ZAMAWIAJĄCEGO

4.1.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w Zaproszeniu do składania ofert w trakcie trwania Konkursu ofert.

4.2.        Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia Konkursu ofert bez podania przyczyn oraz bez dokonywania wyboru Wykonawcy.

 5.         CEL ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z Modernizacją i rozbudową cynkowni zanurzeniowej wyrobów stalowych na terenie zakładu INOFAMA S.A. przy ul. Metalowców 7 w Inowrocławiu, zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w pkt 6.2.

 6.         PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

6.1.        Zakres zaproszenia obejmuje wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z Modernizacją i rozbudową cynkowni zanurzeniowej wyrobów stalowych na terenie zakładu INOFAMA S.A. przy ul. Metalowców 7 w Inowrocławiu na działkach ewidencji gruntowej nr 34/4, 27/11 obręb 0004.

6.2.        Szczegółowy zakres zamówienia zostanie określony w dokumentacji projektowej opracowywanej przez: DESKA Project Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Słoneczna 4, 40-135 Katowice, która określa zakres i sposób wykonania robót. W skład dokumentacji projektowej wchodzić będą: projekty wykonawcze we wszystkich niezbędnych branżach, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

6.3.        Zamawiający wymaga udzielenia minimum 5 lat gwarancji na wykonane prace licząc od daty protokolarnego odbioru pełnego zakresu robót

6.4.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.6.        Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji Przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

6.7.        Podmiot zainteresowany udziałem w Konkursie ofert zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej hali Ocynkowni objętej zakresem zapytania, celem poznania specyfiki Przedmiotu zamówienia. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 18.

 7.         WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT

7.1.        Uczestnikami Konkursu ofert mogą być podmioty, które:

7.1.1.  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

7.1.2.  posiadają niezbędną wiedzę w zakresie wykonania Przedmiotu zamówienia;

7.1.3.  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu zamówienia, tj. wykwalifikowanym personelem inżynieryjno-technicznym, posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia;

7.1.4.  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób;

7.1.5.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Przedmiotu zamówienia oraz wykażą, że posiadają aktualną, opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem Przedmiotu zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 4.000.000 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z wykonaniem Przedmiotu zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 4.000.000 zł;

7.1.6.  posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;

7.1.7.  posiadają doświadczenie w zakresie wykonania Przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Ofert, robót dotyczących budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy budynków pod funkcje usługowe lub przemysłowe o wartości zadania min. 5.000 000 zł/netto.

7.2.             Warunki, o których mowa w pkt 7.1.1 do 7.1.5. uznaje się za spełnione, jeśli Oferent złoży w tym zakresie oświadczenie.

7.3.            Warunek określony w pkt 7.1.7. uznaje się za spełniony, jeżeli Oferent przedstawi odpowiednie dokumenty (np. referencje, protokoły odbioru dokumentacji, faktury za wykonaną usługę, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane,) z których wynika, że posiada doświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.7. oraz złoży oświadczenie w tym zakresie.

 8.         WYKLUCZENIE Z KONKURSU OFERT

8.1.        Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy Przedmiotu zamówienia, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

8.1.1.  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

8.1.2.  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

8.1.3.  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

8.1.4.  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 9.         MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

9.1.        Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 07 maja 2021 do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:

           INOFAMA S.A., ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław, Sekretariat.

9.2.        Siedziba Zamawiającego jest czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 - 14:00.

9.3.        Oferty powinna zostać złożona w formie papierowej w zamkniętej, nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście.

9.4.        Koperta z Ofertą powinna posiadać oznaczenie „ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/2021 z dnia 31 marca 2021 r.”

9.5.        Za datę złożenia Oferty uważa się datę wpływu w siedzibie Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone nadawcy, bez ich otwierania.

9.6.        Złożone Oferty podlegać będą rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą datę i czas przyjęcia Oferty. Do czasu otwarcia Ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

 10.     OFERTA

10.1.    Oferta powinna zostać złożona zgodnie z wzorem Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert oraz zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert.

10.2.    Do Oferty powinny zostać załączone:

10.2.1.    kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót przekazanego przez Zamawiającego oferentowi;

10.2.2.    oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania;

10.2.3.   dokumenty, z których wynikać będzie doświadczenie Oferenta, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert Oferent wykonał roboty dotyczące budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy budynków pod funkcje usługowe lub przemysłowe o wartości zadania min. 5.000 000 zł/netto;

10.2.4.   dowód wniesienia wadium;

10.2.5.   pozostałe wypełnione Załączniki, o których mowa w pkt 20.

10.3.    Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta. Ewentualne poprawki w tekście Oferty powinny być naniesione w czytelny sposób i parafowane/podpisane przez osoby występujące w imieniu Oferenta

10.4.    Zaleca się aby wszystkie kartki Oferty były spięte oraz parafowane.

10.5.    Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

10.6.    Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających, tj. podpis powinien zostać złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.

10.7.    Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Oferenci.

 11.     TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

11.1.    Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 07 maja 2021 o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt 9.1. w pokoju 1D- 113.

11.2.    Otwarcie Ofert jest jawne.

11.3.    Zamawiający odrzuca Ofertę jeżeli:

11.3.1.   Oferta nie spełnia wymagań określonych w Formularzu ofertowym;

11.3.2.   Oferta zawiera omyłki rachunkowe w wynagrodzeniu, których nie można poprawić;

11.3.3.   Oferent nie wykazał spełnienia warunków udziału w Konkursie ofert, o których mowa w Zaproszeniu do składania ofert lub innych warunków formalnych;

11.3.4.   Oferent załączył nieprawdziwe dokumenty lub oświadczenia albo informacje mające wpływ na wynik Konkursu ofert;

11.3.5.   Oferta zawiera rażąco niskie wynagrodzenie. Za rażąco niskie wynagrodzenie Zmawiający rozumie, wynagrodzenie niższe o 30% od średniego wynagrodzenia zaproponowanego przez Oferentów, którzy złożyli Oferty w rzeczonym Zaproszeniu.

11.4.    Po otwarciu Ofert, w przypadku braku wymaganego dokumentu lub oświadczenia albo załączenia wadliwego dokumentu lub oświadczenia Zamawiający może zażądać uzupełnienia złożonej Oferty w zakresie tych dokumentów lub oświadczeń.

11.5.    Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.

 
12.     KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

12.1.    Wszystkie nieodrzucone Oferty, jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert zostaną poddane weryfikacji pod kątem ich zgodności z Przedmiotem zamówienia.

12.2.    Zamawiający dokona oceny punktowej Ofert pozytywnie zweryfikowanych zgodnie z pkt 12.1., biorąc pod uwagę poniższe kryteria:

12.2.1.   Wynagrodzenie

12.2.2.   Termin realizacji przedmiotu zapytania

12.2.3.   Doświadczenie

12.2.4.   Okres gwarancji

12.3.    Podane w Ofercie wynagrodzenie stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe i obejmować będzie wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu zamówienia.

12.4.    Oferta z największą ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna.

12.5.    W przypadku, kiedy Oferenci otrzymają identyczną liczbę punktów oraz podali takie samo wynagrodzenie i taki sam okres realizacji, Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponownie Ofert zawierających wynagrodzenie termin realizacji we wskazanym przez Zamawiającego terminie, po czym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą Ofertę spośród ponownie złożonych Ofert.

 13.   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

13.1.    Zamawiający dokona zawiadomienia wszystkich Oferentów, których Oferty nie zostały odrzucone, o wyborze Oferty, w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otwarcia Ofert.

13.2.    Oferent, którego Oferta została wybrana zwany jest w Zaproszeniu do składania ofert Wykonawcą.

 14.     TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania Ofertą do dnia 30.06.2021 r.

 15.     TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

15.1.    Planowane rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Zamówienia od 21 maja 2021 r.

15.2.    Wykonanie Przedmiotu zamówienia obejmujące wykonanie robót ogólnobudowlanych zgodnie z przedstawioną Ofertą jednak nie później niż do dnia 30.08.2021 r.

 16.     UMOWA NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

16.1.    Zamawiający podpisze Umowę z jednym Oferentem, który będzie Wykonawcą Przedmiotu zamówienia.

16.2.    W przypadku, gdy Oferent wybrany w niniejszym Konkursie ofert odmówi zawarcia umowy na warunkach zaproponowanych w złożonej przez niego Ofercie, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył następną najkorzystniejszą Ofertę.

16.3.    Umowa, o której mowa w pkt 16.1. zostanie uzgodniona w oparciu o: projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszego Zaproszenia, postanowienia zawarte w Zaproszeniu do składania ofert, innych ustaleń między stronami.

16.4.    Wykonawcy nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku nie zawarcia umowy, o której mowa w pkt 16.1. z powodu niespełnienia określonych w nim warunków.

 17.   DANE OSOBOWE

Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) (dalej Rozporządzenie RODO). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert.

 18.   OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Zdzisław Kamiński – Dział techniczny

Tel: 52 3550260 wew.  141

Tel. kom: 607-081-058

email: zkaminski@inofama.eu


Przemysław Sparniuk – Dział techniczny

Tel:  52 3550260 wew. 402

Tel. kom: 607-530-855

email: pspraniuk@inofama.eu

 19.   LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

19.1.    Oferta zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert oraz Przedmiarem robót.

19.2.    Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert.

19.3.    Klauzula informacyjna RODO stanowiąca Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert.

19.4.    Oświadczenie o poufności stanowiące Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert.

19.4.1.        Dokumenty, z których wynika doświadczenie Oferenta, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Ofert Oferent wykonał roboty dotyczące budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy budynków pod funkcje usługowe lub przemysłowe o wartości zadania min. 5.000 000 zł/netto.

 20.   ZAŁĄCZNIKI:

20.1.    Załącznik nr 1 - Wzór Formularza ofertowego.

20.2.    Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.

20.3.    Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna (RODO).

20.4.    Załącznik nr 4 - Oświadczenie o poufności.

20.5.    Załącznik nr 5 – Harmonogram rzeczowo – finansowy

20.6.    Załącznik nr 6 – Projekt Umowy na wykonanie robót ogólnobudowlanych


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij