Cynkowanie ogniowe, ocynkownia Inofama Inofama S.A.
Cynkowanie ogniowe, ocynkownia Inofama Inofama S.A.

Wykonanie modernizacji dachu w hali Ocynkowni w Inofama S.A.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 9/2020

na wykonanie modernizacji dachu w hali Ocynkowni w Inofama S.A. z siedzibą w Inowrocławiu

 1.         ZAMAWIAJĄCY

Inofama S.A. Inowrocław, ul. Metalowców 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000079235, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 12.500.000,00 zł, NIP: 556-080-14-88, REGON: 090503886.

 2.       TRYB POSTĘPOWANIA

2.1.        Postępowanie przeprowadzone zostanie w formie zaproszenia do składania ofert, zgodnie z wewnętrzną procedurą Zamawiającego.

2.2.        Do Postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

2.3.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert, zwanym dalej Zaproszeniem, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 3.         KLAUZULE ZAMAWIAJĄCEGO

3.1.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w Zaproszeniu w trakcie trwania Postępowania.

3.2.        Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia Postępowania bez podania przyczyn oraz bez dokonywania wyboru oferty.

3.3.        Zamawiający dopuszcza możliwość podziału całości zadania na etapy.

 4.         PRZEDMIOT ZAPROSZENIA

4.1.        Przedmiotem Zaproszenia jest przedstawienie oferty na wykonanie modernizacji dachu w hali Ocynkowni w Inofama S.A. z siedzibą w Inowrocławiu zgodnie z zakresem jak niżej:

4.1. 

4.1.1. termomodernizacja połaci dachu hali Ocynkowni na powierzchniach płaskich,

4.1.2. modernizacja naświetli w szedach wraz z wymianą szklenia,

4.1.3. remont połaci dachu hali Ocynkowni na powierzchniach skośnych – powierzchnia szedów poprzez wymianę pokrycia,

4.2.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.3.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.4.        Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji Przedmiotu zamówienia podwykonawcom, z zastrzeżeniem każdorazowego zgłoszenia na piśmie podwykonawcy biorącego udział w realizacji Przedmiotu zamówienia.

4.5.        Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu realizacji zadania po weryfikacji stanu pokrycia dachu w trakcie rozbiórki. Określenie ostatecznej ilość koryt oraz blachy do wymiany zostanie określone w trakcie realizacji zadania poprzez weryfikację zakresu koniecznego do należytego zrealizowania zadania.

4.6.        Oferent przedstawiając Załącznik nr 1 do Ofert potwierdza realizację zadania w przypadku zmiany jego zakresu za cenę jednostkową podaną w rzeczonym Załączniku.

4.7.        Zamawiający przewiduje realizację całego zakresu zadania do dnia 16.04.2021 r.

 5.         WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1.        Uczestnikami Postępowania mogą być podmioty, które:

5.1.1.  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

5.1.2.  posiadają niezbędną wiedzę w zakresie wykonania Przedmiotu zamówienia,

5.1.3.  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonania Przedmiotu zamówienia,

 6.         MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

6.1.        Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 10 listopada 2020 do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:

           INOFAMA S.A., ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław, Sekretariat.

6.2.        Siedziba Zamawiającego jest czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 - 14:00.

6.3.        Oferta powinna zostać złożona w formie papierowej w zamkniętej, nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście.

6.4.        Koperta z Ofertą powinna posiadać oznaczenie „ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 9/2020 z dnia 20 października 2020”

6.5.        Za datę złożenia Oferty uważa się datę wpływu w siedzibie Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone nadawcy, bez ich otwierania.

6.6.        Złożone Oferty podlegać będą rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą datę i czas przyjęcia Oferty. Do czasu otwarcia Ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

 7.         OFERTA

7.1.        Oferta powinna zostać złożona zgodnie z wzorem Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia, Przedmiarem robót stanowiącym Załącznik nr 1 do Oferty oraz zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu.

7.2.        Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

7.3.        Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

7.4.        Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających, tj. podpis powinien zostać złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.

7.5.        Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Oferent.

 8.         TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

8.1.        Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 12 listopada 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt 6.1. w pokoju 1D- 113

 9.         KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

9.1.        Wszystkie nieodrzucone Oferty, jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na Zaproszenie, zostaną poddane weryfikacji pod kątem ich zgodności z Przedmiotem zamówienia.

9.2.        Zamawiający dokona oceny Ofert przy uwzględnieniu poniższych kryteriów:

9.2.1.       Wynagrodzenie.

9.2.2.       Termin realizacji.

9.2.3.       Okres gwarancji.

9.3.        Podane w Ofercie wynagrodzenie stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe i obejmować będzie wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu zamówienia.

 10.   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

10.1.    Zamawiający dokona zawiadomienia wszystkich Oferentów, których Oferty nie zostały odrzucone, o wyborze Oferty, w formie pisemnej w terminie 21 dni od dnia otwarcia Ofert.

10.2.    Oferent, którego Oferta została wybrana zwany jest w Zaproszeniu Wykonawcą.

 11.     TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania Ofertą do dnia 31.12.2020 r


 12.   OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Przemysław Sparniuk – Dział Techniczny

Tel. kontaktowy 52 3550260 w.  402

email: psparniuk@inofama.eu

 13.   LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

13.1.    Oferta zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składanie ofert, Załącznikiem nr 1 do Oferty.

13.2.    Klauzula informacyjna RODO stanowiąca Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert.

 14.   ZAŁĄCZNIKI:  Do pobrania 

14.1.    Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.    Załącznik nr 1 do oferty 

14.2.    Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna RODO.


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij