Cynkowanie ogniowe, ocynkownia Inofama Inofama S.A.
Cynkowanie ogniowe, ocynkownia Inofama Inofama S.A.

Postępowanie kwalifikacyjne

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Rada Nadzorcza

Spółki Akcyjnej INOFAMA S.A. z siedzibą w Inowrocławiu

 

 

na podstawie przepisów zawartych w treści art. 18 i art. 22 ustawy z dnia 16.12.2016 r.
o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2019, poz. 1302)  ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:


Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego,

 

Członka Zarządu – Dyrektora ds. Produkcji

oraz

Członka Zarządu – Dyrektora ds. Finansowych

 

Spółki INOFAMA S.A. z siedzibą w Inowrocławiu

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 

Wymagania konieczne:

 1. Posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych.
 2. Posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.
 3. Posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
 4. Znajomość branży, w której Spółka prowadzi działalność.
 5. Posiadania co najmniej 5 letniego doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem w Spółkach kapitałowych. 
 6. Cechy osobowościowe: odporność na stres, przywódczość, kreatywność
  i samodzielność.
 7. Umiejętność prowadzenia dialogu społecznego i rozwiązywania konfliktów społecznych oraz umiejętność pracy w zespole.
 8. Umiejętność i doświadczenie w zawieraniu umów i kontraktów handlowych.
 9. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 10. Niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych                                                                                  :

1. Oferty kandydatów powinny zawierać, oprócz życiorysu (CV) i listu motywacyjnego, także:
-      oryginały albo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie, wymagane kwalifikacje zawodowe i staż pracy,

-      zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

-      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skutkujące ograniczeniem lub zakazem zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

-      oświadczenie o prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe,

-      oświadczenie o sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata,

-      oświadczenie kandydata, iż:

a)      nie pełni funkcji społecznego współpracownika i nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę i nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b)      nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c)      nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d)      nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e)      jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki.

-      informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, adres poczty elektronicznej i telefony kontaktowe),

-      zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

2.  Kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. powinni dołączyć pisemne oświadczenie o złożeniu Ministrowi Rozwoju oświadczenia lustracyjnego lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1721).

3.  W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

4.   Pisemne oferty kandydatów należy składać osobiście lub w formie listownej w sekretariacie Spółki, tj.: ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia  22 maja 2020 r., do godziny 15.00. Decyduje data wpłynięcia oferty do siedziby Spółki.

5.   Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego” lub „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Produkcji”, lub „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Finansowych”.

6.    Kandydaci na członków Zarządu INOFAMA S.A. z siedzibą w Inowrocławiu mogą brać udział w konkursie – tylko i wyłącznie na jedno z trzech wskazanych stanowisk w Zarządzie.

7.    Oferty niespełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie zostaną dopuszczeni do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

8.    Otwarcie zgłoszeń odbędzie się na posiedzeniu Rady Nadzorczej, która zbierze się w terminie do dnia 30 maja 2020 r

9.    Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzone z kandydatami wybranymi spośród osób, które złożyły oferty spełniające wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza dopuszcza także możliwość przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w formie wideokonferencji w przypadku dalszego występowania na terenie Polski stanu epidemii. Rozpoczęcie rozmów kwalifikacyjnych odbędzie się nie później niż w terminie do 10 czerwca 2020 r. Kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Powiadomienie kandydata o terminie rozmowy kwalifikacyjnej może nastąpić za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, a także telefonicznie.

10.  Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej na stanowiska Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego, Członka Zarządu – Dyrektora ds. Produkcji oraz Członka Zarządu – Dyrektora ds. Finansowych będzie w szczególności:

-   wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa ta Spółka,

-   znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

-   znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

-   doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w Spółce,

-   propozycja kierunków rozwoju Spółki;

11.  Ustala się ponadto, iż w toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego poza zagadnieniami określonymi w ust. 7 ocenia się w szczególności wiedzę w zakresie:

-      sprzedaży w branży metalowej,

-      oceny projektów inwestycyjnych,

-      finansów przedsiębiorstwa,

-      analizy rynku i konkurencji.

12. Ustala się dodatkowo, iż w toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Członka Zarządu – Dyrektora ds. Produkcji poza zagadnieniami określonymi w ust. 7 ocenia się
w szczególności wiedzę w zakresie:

-   planowania zadań i zasobów,

-   organizowania procesów wytwórczych,

-   logistyki procesów wytwarzania,

-   zarządzania jakością.

13.  Ustala się dodatkowo, iż w toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Członka Zarządu – Dyrektora ds. Finansowych poza zagadnieniami określonymi w ust. 7 ocenia się w szczególności wiedza w zakresie:

-   rachunkowości,

-   analizy finansowej przedsiębiorstwa,

-   audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,

-   analizy rynku i konkurencji.

14.  Osobom zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną zostaną na życzenie udostępnione informacje o Spółce. Informacje te będzie można uzyskać osobiście w sekretariacie Spółki, który znajduję się w jej siedzibie, w okresie od 01.06.2020 r. do 05.06.2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00, po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności i przyjęciu warunków postępowania kwalifikacyjnego.

15.  Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza powiadomi listownie kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

16.  W razie potrzeby przeprowadza się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.

17.  Rada Nadzorcza poinformuje listem poleconym, kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach, dokonując jednocześnie zwrotu złożonych dokumentów kandydatom, którzy nie zostali wybrani na ww. stanowisko.W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij