Cynkowanie ogniowe, ocynkownia Inofama Inofama S.A.
Cynkowanie ogniowe, ocynkownia Inofama Inofama S.A.

Postępowanie kwalifikacyjne

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Spółki NARZĘDZIOWNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spółki NARZĘDZIOWNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu

I. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

Wymagania konieczne:
1. Posiadanie wykształcenia wyższego technicznego lub wykształcenia wyższego technicznego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych.
2. Posiadanie co najmniej 7-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek w tym co najmniej 3 lata w branży, w której działa Spółka.
3. Posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
4. Znajomość branży, w której Spółka prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem branży narzędziowej.
5. Cechy osobowościowe: odporność na stres, przywódczość, kreatywność
i samodzielność.
6. Umiejętność prowadzenia dialogu społecznego i rozwiązywania konfliktów społecznych.
7. Umiejętność i doświadczenie w zawieraniu umów i kontraktów handlowych.
8. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
9. Niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

II. Okoliczności uniemożliwiające kandydowanie:
1. pełnienie funkcji społecznego współpracownika albo zatrudnienie w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2. udział w organie partii politycznej reprezentującym partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionym do zaciągania zobowiązań,
3. zatrudnienie przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4. pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5. wykonywanie aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności spółki.
III. Oferty kandydatów powinny zawierać, oprócz życiorysu (CV) i listu motywacyjnego, także:
 oryginały albo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie, wymagane kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
 zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego - dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skutkujące ograniczeniem lub zakazem zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 oświadczenie o prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe,
 oświadczenie o sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata,
 oświadczenie kandydata, iż:
a) nie pełni funkcji społecznego współpracownika i nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę i nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki.
 informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, adres poczty elektronicznej i telefony kontaktowe),
 zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego.
Wszelkie oświadczenia kandydata kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty w kopii potwierdzonej przez kandydata za zgodność z oryginałem.

1. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Członkom Zgromadzenia Wspólników dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
2. Pisemne oferty kandydatów należy składać osobiście lub w formie listownej w sekretariacie Spółki, przy ul. Libelta 21, 88-100 Inowrocław w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu” w terminie do dnia 22 marca 2019r., do godziny 1400. Decyduje data wpłynięcia oferty do siedziby Spółki.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”.
4. Oferty niespełniające powyższych wymagań, lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie zostaną dopuszczeni do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
5. Otwarcie zgłoszeń odbędzie się na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, które zbierze się w terminie do dnia 29 marca 2019r.
6. Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzone z kandydatami wybranymi spośród osób, które złożyły oferty spełniające wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Zgromadzenie Wspólników. Rozpoczęcie rozmów kwalifikacyjnych odbędzie się nie później niż w terminie do 5 kwietnia 2019r. Kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Powiadomienie kandydata o terminie rozmowy kwalifikacyjnej może nastąpić za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, a także telefonicznie.
7. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej na stanowiska Prezesa Zarządu będzie w szczególności:
- wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka ze szczególnym uwzględnieniem branży narzędziowej,
- znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
- znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
- doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce,
- propozycja kierunków rozwoju Spółki.
8. Poza wymaganiami określonymi w pkt 8 będą również zagadnienia z zakresu:
- rachunkowości,
- oceny projektów inwestycyjnych,
- finansów przedsiębiorstwa,
- audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
- analizy rynku i konkurencji,
- planowania zadań i zasobów,
- organizowania procesów wytwórczych,
- logistyki procesów wytwarzania,
- zarządzania jakością.
9. Osobom zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną zostaną na życzenie udostępnione informacje o Spółce. Informacje te będzie można uzyskać osobiście w sekretariacie siedziby Spółki w okresie od 25 marca 2019r. do 28 marca 2019r. w godzinach od 8.00 do 14.00, po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności i przyjęciu warunków postępowania kwalifikacyjnego.
10. Zgromadzenie Wspólników zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów. W takiej sytuacji Zgromadzenie Wspólników powiadomi listownie kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
11. W razie potrzeby przeprowadza się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.
12. Zgromadzenie Wspólników poinformuje listem poleconym, kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach, dokonując jednocześnie zwrotu złożonych dokumentów kandydatom, którzy nie zostali wybrani na ww. stanowiska.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij