Inofama S.A.

Przetarg waga A A A

Zarząd Spółki INOFAMA S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Metalowców 7

zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na zakup

 

Elektronicznej, segmentowej wagi samochodowej ZMP RADWAG typ: TMC-18.60S, nośność: 60.000 kg, r.prod. 2006, cena wywoławcza 15.000 zł +VAT.

 

Uwaga: waga nie jest obecnie eksploatowana, zdemontowana, przechowywana w elementach; waga nie posiada aktualnego świadectwa legalizacyjnego

 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zbywanej ruchomości na rachunek Spółki prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr: 11109010690000000007014081 oraz złożenie pisemnej oferty zawierającej: imię, nazwisko i adres lub nazwę oraz siedzibę oferenta wraz z dokumentami rejestrowymi, termin związania ofertą (minimum do dnia 15 listopada 2018r.), potwierdzenie wpłaty wadium oraz oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu - w zamkniętej kopercie z dopiskiem Przetarg na wagę w sekretariacie Spółki w godz. 730 - 1500 w terminie do dnia 23 października 2018r.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 5 dni roboczych po przyjęciu oferty oferenta, który zaoferował najwyższą cenę oraz zamknięcia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy lub nie dokona zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

Nabywca obowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna – sprzedaży oraz odbioru wylicytowanej ruchomości od sprzedającego w terminie wyznaczonym przez sprzedającego oraz zapłaty całej ceny w terminie 14 dni od dnia przetargu pod rygorem utraty praw wynikających
z przyjęcia oferty oraz przepadku wadium.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24 października 2018r. o godz. 900w siedzibie Spółki. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.

Ruchomość będącą przedmiotem przetargu można oglądać w terminie do dnia 23 października 2018r., po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Biura Spółki Adamem Mroczkiem, tel.: +48 52 3550260 w. 222, kom: +48 601215898, mail: mroczek@inofama.com.pl

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą
w wyniku komercjalizacji
(Dz. U. nr 27, poz. 177 z późn. zm.).

 

INOFAMA S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.