Inofama S.A.

Oferta na badanie sprawozdania finansowego A A A

Rada Nadzorcza

INOFAMA S.A. z siedzibą w Inowrocławiu

 

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki INOFAMA S.A. z siedzibą w Inowrocławiu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INOFAMA S.A. z siedzibą w Inowrocławiu za rok obrotowy 2017 i 2018

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

-          badanie sprawozdania finansowego INOFAMA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INOFAMA S.A. za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

-          badanie sprawozdania finansowego INOFAMA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INOFAMA S.A. za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

 1. Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki” w terminie do dnia 21 września 2017 r., do godz. 15.00, w siedzibie Spółki pod adresem:

 

INOFAMA S.A.

ul. Metalowców 7

88-100 Inowrocław

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki (do Sekretariatu Zarządu).

Oferty złożone po upływie terminu, określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

 1. Od firmy audytorskiej oczekujemy :

1)      zbadania sprawozdania zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta,

2)      gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za badany rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki,

3)      gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,

4)      przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzonych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu intencyjnego), informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

 

 1. Oferta powinna zawierać :

a)      Informację o firmie audytorskiej oraz biegłym rewidencie, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych dotyczącą :

-        formy prowadzenia działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru,

-        wpisu do rejestru biegłych rewidentów,

-        wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

-        ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,

-        liczby zatrudnionych biegłych rewidentów,

-        doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych oraz znajomości branży, w której działa INOFAMA S.A.

b)      oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

c)      cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania, uwzględniającą całość kosztów prac określonych w pkt.3,

d)      określenie składu zespołu przeprowadzającego badania, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

e)      wskazanie metod i terminów badań sprawozdania finansowego, wraz ze wstępnym harmonogramem prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, z uwzględnieniem ilości dni pracy w Spółce,

f)       rekomendacje z okresu 3 ostatnich lat, w przypadku kiedy firma audytorska działa na rynku krócej, rekomendacje biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzała badania.

 

 1. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2017, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 31 marca 2018 r.

 

 1. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2018, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 31 marca 2019 r.

 

 1. Umowa o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2017 i 2018 zostanie zawarta z wybraną firmą audytorską na okres dwóch lat z możliwością jej przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.
  1. Informacje o Spółce zainteresowani oferenci mogą uzyskać pod numerem telefonu 052 353 32 23.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki do dnia 30 września 2017 r. (włącznie).

 

 1. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty firmy audytorskiej oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.