Inofama S.A.

Przetarg maszyny A A A

 

Zarząd Spółki INOFAMA S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Metalowców 7

zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na zakup następujących maszyn i urządzeń

 

L.p.

Urządzenie, typ, rok budowy

Cena wywoławcza* (netto)

1.

Wiertarka kadłubowa WKA 25, 1961r.

3.800 zł

2.

Wiertarka promieniowa WR-50/16, 1956r.

3.000 zł

3.

Prasa dwukorbowa PKZZ-200, 1966r.

18.000 zł

4.

Nożyce krążkowe OCP-16, 1937r.

2.400 zł

5.

Nożyce skokowe PULLMAX P-63, 1973r.

1.900 zł

6.

Nożyce uniwersalne WAPRAS NU16, 1963r.

1.700 zł

7.

Tokarka Poręba TR-70, 1973r..

8.300 zł

8.

Tokarka TUD-40/1500, 1968r.

1.700 zł

9.

Frezarka FWA-39, 1965r.

2.300 zł

*do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w stawce 23%

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zbywanej ruchomości na rachunek Spółki prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. nr: 11109010690000000007014081 oraz złożenie pisemnej oferty zawierającej: imię, nazwisko i adres wraz z kopią dowodu osobistego lub nazwę oraz siedzibę oferenta wraz z dokumentami rejestrowymi, termin związania ofertą (minimum do dnia 21 listopada 2016r.), wskazanie ruchomości, których dotyczy oferta oraz oferowanej ceny zakupu za poszczególne rzeczy, potwierdzenie wpłaty wadium oraz oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu - w zamkniętej kopercie
z dopiskiem Przetarg na ruchomości w sekretariacie Spółki w godz. 730 - 1500 w terminie do dnia 28 października 2016r.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 5 dni roboczych po przyjęciu oferty oferenta, który zaoferował najwyższą cenę oraz zamknięcia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy lub nie dokona zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

Nabywca obowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna – sprzedaży oraz odbioru wylicytowanej ruchomości od sprzedającego w terminie wyznaczonym przez sprzedającego oraz zapłaty całej ceny w terminie 7 dni od dnia przetargu pod rygorem utraty praw wynikających z przyjęcia oferty oraz przepadku wadium.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 31 października 2016r. o godz. 1000w siedzibie Spółki. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.

Ruchomości będące przedmiotem przetargu można oglądać w terminie do dnia 30 października 2016r., po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Biura Spółki Adamem Mroczkiem, tel.: +48 52 355 02 60, kom: +48601215898, mail: mroczek@inofama.com.pl

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. nr 27, poz. 177 z późn. zm.).

 

INOFAMA S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.